OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki pod svojo streho združuje osnovnošolsko in predšolsko vzgojno-izobraževalno dejavnost. Poleg centralne šole in vrtca na Mostu na Soči ima še podružnične šole v Dolenji Trebuši, Podmelcu in na Šentviški Gori ter zunanje oddelke vrtca na podružničnih šolah. Šolski okoliš je zelo razpršen, saj 300 učencev in 150 otrok v vrtcu prihaja iz 30 okoliških naselij.

Poleg obveznega in razširjenega programa nudi osnovna šola svojim učencem tudi pester nadstandardni program, ki obsega šole v naravi, tabore, tekmovanja, natečaje, projekte, dejavnosti na področju sodelovanja s krajem ter mednarodno sodelovanje.

V pritličju osnovne šole je svoj prostor našla tudi stalna arheološka razstava Tolminskega muzeja, ki prikazuje zgodovino kraja in arheoloških raziskav, ki tu neprekinjeno potekajo že poldrugo stoletje. Razstava poudarja pomen železnodobne svetolucijske kulture, poimenovane prav po Mostu na Soči (nekdanji Sv. Luciji) kot njenem gospodarskem in kulturnem središču. Zgodovinski pomen ima tudi logotip šole, bronasta figurica (miška), ki je bila najdena v rimskodobni stavbi na Mostu na Soči.

Od leta 2005 je šola vključena v sistem vodenja kakovosti pri Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje (SiQ). Vse od vključitve je nosilka certifikata kakovosti po standardu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (KzP). S tem potrjuje, da ima vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, ki delo zaposlenih sistematično vodi od vizije do konkretnih nenehnih izboljšav. Šola tako vedno znova išče učinkovite, racionalne in inovativne pristope, da bi v vse zahtevnejšem okolju dosegali želeno uspešnost in učinkovitost, ki vodi k povečevanju zadovoljstva otrok, staršev, zaposlenih in širše družbe.

V preteklih letih je šoli v iskanju sistemskih rešitev in inovativnih pristopov skozi projekte uspelo v svoje delovanje vplesti številne dogodke, dejavnosti in publikacije, po katerih je postala znana v širšem slovenskem in zamejskem prostoru ter za njih dobila tudi številna priznanja. V Ta´n ta druju iz Tantadrujeve dežele so predstavljene pomembne osebnosti šolskega okoliša, v družabni igra Mala mostarska miška, ki je prejela nagrado Turistične zveze Slovenije, naravne, kulturne, geografske in zgodovinske znamenitosti lokalnega okolja, na Gozdni učni poti so predstavljene avtohtone drevesne vrste, v Pregljevem zborniku pa vse, kar je učencem uspelo izvedeti o rojaku Ivanu Preglju.

Poleg številnih že izpeljanih projektov dajejo danes zavodu veljavo unikatna naravoslovna učilnica, ki jo obiskuje predšolska in šolska mladina iz Slovenije in zamejstva. V njej šola udejanja svojo naravoslovno in naravovarstveno dejavnost, ki se ji je zavezala skupaj s Triglavskim narodnim parkom in Lovsko zvezo Slovenije. Večkratni naziv kulturna šola leta pa upravičuje tudi s kulturnim udejstvovanjem na vseh nivojih, vrhunec pa je Kosmačeva učna pot, po kateri vsako tretjo majsko soboto pripravi tradicionalni pohod.

 

http://www.os-mostnasoci.si/

Sodelujoči na projektu:

Mojca Florjančič
Agnes Kozorog
Tina Kavčič
Karmen Jerončič
Aleksandra Lisjak
Ciril Makovec