AKTIVNOSTI

Za dosego specifičnega cilja projekta Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč) » razvoj kazalnikov kakovosti učbenikov za praktično uporabnost v procesu potrjevanja in evalvacije« si zastavljamo naslednje kvalitativne in kvantitativne cilje projekta:

 

 1. Analiza stanja
 • Analizirati kazalnike kakovosti učbenikov v mednarodnem prostoru in identifikacija glavnih značilnosti ter dejavnikov, ki določajo zgradbo in kakovost učbenikov.
 • Analizirati splošne in specialno didaktične pristope, pedagoške strategije ter predmetno specifične kompetence v učbeniških kompletih (tiskanih in elektronskih) za humanistično, družboslovno in naravoslovno-matematično področje.
 • Analizirati ustreznost učbeniških kompletov za osnovno in srednjo šolo z vidika priporočil o oblikovanju gradiv za osebe s posebnimi potrebami.
 • Analizirati ustreznost učbeniških kompletov z vidika posameznikov in skupin, ki so v svojem razvoju ali družbeni poziciji kakorkoli odrinjeni, depriviligirani, razvojno ali socialno-integrativno ogroženi.
 • Analizirati naloge in učne dosežke na nacionalnih in mednarodnih preverjanjih znanja z vidika zagotavljanja kakovosti učbenikov in razvoja kazalnikov kakovosti.
 • Analizirati stanje na slovenskem trgu učbenikov  in primerjava s stanjem v drugih evropskih državah.
 • Izvesti raziskavo o odločitvenih modelih učiteljev pri izbiri učbenikov, vzorec najmanj 200 učiteljev iz partnerskih VIZ. Ugotoviti torej želimo začetno in končno stanje stanje oziroma kompetence učiteljev pri odločanju o izbiri učbenikov.

 

 1. Celovito načrtovanje, razvijanje in implementacija pedagoških strategij, pristopov oz. praks
 • Načrtovanje, razvijanje in implementacija ter evalvacija kazalnikov kakovosti učbenikov.
 • V obdobju razvijanja in implementacije bodo razvita orodja za analizo besedil (pogostost pojmov, stavčna struktura,besedni zaklad, berljivost, koherentnost besedila …) in vizualizacijskih elementov (risbe, fotografije, diagrami, animacije, grafi, enačbe…) učbenika ter pilotno aplicirana na analizirane učbenike. Končni cilj je razvoj odprtokodnih prototipnih platforme orodij in metodologije za interpretacijo kakovosti učbenikov kot podpora kazalnikom kakovosti učbenikov ter prototip javno dostopnega podpornega sistema za izbiro učbenikov na podlagi izbranih kriterijev.
 • Razviti priporočila predmetnih strok in splošna didaktična priporočila za učitelje in založnike pri izbiri oziroma pripravi učbeniških kompletov.

 

 1. Celovita vzpostavitev podpornega okolja za VIZ
 • Zagotoviti uspešno komunikacijo z VIZ za doseganje ciljev projekta.
 • Cilj je vzpostaviti podporno okolje za VIZ, ki bo šolam omogočal neposreden stik z raziskovalnimi institucijami v projektu ter uspešno implementacijo ciljev projekta. Za komunikacijo s šolami bosta predvsem zadolženi Pedagoška fakulteta v Mariboru (VIZ vzhod) in Ljubljani (VIZ zahod), ki bosta tudi neposredno srečevali z učitelji na šolah v fazi implementacije.

 

 1. Celovito načrtovanje in izvedba evalvacije projekta
 • Koordinacija projekta delovanja konzorcija partnerjev.
 • Vzpostavitev in vzdrževanje komunikacijskih orodij.

 

 1. Promocija projekta
 • Izdelava in vzdrževanje spletne strani projekta.
 • Prispevki in delavnice na konferencah, simpozijih in posvetih.
 • Zaključna konferenca projekta.
 • Priprava in izdaja monografije z rezultati študij nastalih projektov