DRŽAVNI IZPITNI CENTER

Dejavnosti Državnega izpitnega centra (Rica) so tesno povezane z njegovo vlogo osrednje ustanove za zunanje preverjanje znanja v Sloveniji.

Ric pripravlja in skrbi za izvedbo mature in poklicne mature (splošno izobraževalni predmeti) in izpitov iz posameznih predmetov splošne mature, ki se upoštevajo pri izbiri kandidatov za vpis v visokošolske študijske programe. Pripravlja in v sodelovanju z ZRSŠ skrbi za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli. Ric skrbi za razvoj metodologij in postopkov preverjanj in potrjevanja strokovnih znanj in spretnosti. Podeljuje licence, vodi evidence in spremlja delo komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Prav tako pa pripravlja in izvaja izpite iz tujih jezikov za odrasle.

Ric ureja izpitno in drugo gradivo, ki je potrebno za izvedbo izpitov. Ureja in izdaja izpitne kataloge, zbirke in analize izpitnih nalog ter drugo gradivo za informiranje in pomoč kandidatom ter učiteljem pri pripravah na izpite. Prav tako pa tudi pripravlja in izvaja izobraževanje in usposabljanje za zunanje ocenjevanje in pripravo izpitnih nalog.

Svetovanje in organizacijske storitve

Ric ponuja svetovalne in organizacijske storitve s področja zunanjega preverjanja znanja in ureditve poslovanja tudi drugim izobraževalnim ustanovam v tujini.

Strokovna, tehnična in administrativna podpora državnim komisijam

Za Državno komisijo za splošno maturo, Državno komisijo za poklicno maturo, državne predmetne komisije za splošno in poklicno maturo, Državno komisijo za vodenje nacionalnega preverjanja znanja, predmetne komisije za pripravo in izbor nalog za nacionalno preverjanje znanja in za Državno izpitno komisijo za izvedbo praktičnega dela zaključnega izpita v dualni organizaciji opravlja strokovna, tehnična in administrativna dela.

Raziskovalna in razvojna dejavnost

Ric razvija bazo podatkov z namenom sistematičnega spremljanja kakovosti izpitov in ocenjevanja. Na podlagi analiz in spremljanja tujih izkušenj izboljšuje postopke priprave izpitnih nalog in testov. Z analizami zunanjega ocenjevanja določa kvaliteto ocenjevanja in išče boljše rešitve.

Mednarodno sodelovanje in vključevanje v mednarodne certifikatne sisteme

Po ustanovitvi je center navezal stike z nekaterimi tujimi centri in ustanovami s področja preverjanja znanja. Zaradi uspešnih inovativnih rešitev je postal zgled za podobne nove centre drugod po Evropi, zlasti na Vzhodu.

Kratka zgodovina

Ric je bil prvotno zasnovan z nalogo, da tehnično izvede maturo, ki naj bi kandidatom omogočila vstop v univerzitetne programe slovenskih univerz. Status samostojne ustanove je dobil leta 1993, ko ga je Vlada RS ustanovila kot nacionalni center za zunanje preverjanje znanja učencev, vajencev, dijakov in odraslih. Poleg nalog, povezanih s tehnično pripravo in izvedbo mature, je Ric prevzel tudi strokovno, razvojno in raziskovalno vlogo kot osrednja ustanova za zunanje preverjanje znanja v Sloveniji. Leta 1995 je uspešno izvedel prvo maturo za vse, ki so se odločili za tak zaključek srednjega izobraževanja.

Od leta 1995 je Ric usmerjal svoje delo v izboljšanje postopkov priprave in izvedbe mature ter od 1997 do 2005 tudi izvedbe preverjanja znanja v osemletni osnovni šoli.

V letu 2000 je začel nuditi strokovno in tehnično podporo Državni izpitni komisiji za izvedbo praktičnega dela zaključnega izpita v dualni organizaciji. Leto kasneje je na področju izobraževanja odraslih prvič pripravil in organiziral izpite iz tujih jezikov in začel sodelovati pri projektu pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

V letu 2002 se je na Ricu pričela izvedba dveh velikih projektov: poklicne mature za dijake in odrasle ter nacionalnih preizkusov znanja v devetletni osnovni šoli.

Od leta 2003 naprej Ric sodeluje v komisiji za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter organizacijah za izobraževanje odraslih, ki jo je imenoval minister za šolstvo. Od leta  2004 dalje so v različnih terminskih obdobjih potekali različni projekti s podporo Evropskega socialnega sklada: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, Razvoj modela dodane vrednosti – ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju, Umestitev angleščine v skupni evropski jezikovni okvir, Sodelovanje v konzorciju pod vodstvom Šole za ravnatelje – sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju.

http://www.ric.si/

Sodelujoči na projektu:

Mojca Potočnik